jak-dorobic.pl

biznes, praca, finanse

faktoring jawny
Finanse

Czym jest faktoring jawny?

Istnieje wiele rodzajów faktoringu, a usługę tę możemy podzielić na typy między innymi ze względu na zakres ryzyka wypłacalności kontrahenta, terytorium działania, zakres usług, instytucję świadczącą usługę czy wreszcie jawność. To właśnie to ostatnie kryterium przynosi podział na faktoring jawny oraz faktoring niejawny. Dziś dowiemy się, czym różnią się te dwa rodzaje faktoringu i w jakich sytuacjach warto postawić na faktoring jawny.

 

Na czym polega faktoring?

Zanim wyjaśnimy działanie tego konkretnego wariantu usługi faktoringowej, przypomnijmy, na czym polega faktoring w ogóle. W tym celu musimy przytoczyć trzy najważniejsze pojęcia: faktora, faktoranta oraz odbiorcy.

 

Osoby w faktoringu

Faktor – to instytucja udzielająca faktoringu. W Polsce w tej roli występują najczęściej wyspecjalizowane firmy faktoringowe, ale także – choć rzadziej – specjalne komórki banków, zajmujące się faktoringiem. To faktor wypłaca środki przedsiębiorcy korzystającemu z usługi. W niektórych wariantach faktoringu firma faktoringowa zajmuje się także obsługą i monitoringiem należności.

 

Faktorant – zwany także Klientem lub Dostawcą – to druga strona umowy faktoringu, czyli przedsiębiorca, który korzysta z usługi. Faktorant zgłasza do finansowania dokumenty sprzedaży wystawione swoim klientom, a następnie uzyskuje za nie natychmiastowe finansowanie w zamian za prowizję lub inne, ustalone w umowie opłaty.

 

Odbiorca – to dłużnik faktoranta, czyli osoba, która zakupiła towary lub usługi od Dostawcy, jednak jeszcze nie wpłaciła należności. Odbiorca nie jest stroną, jednak z pewnością dotyczyć go będą zapisy w umowie faktoringowej. Warto przy tym pamiętać, że choć zwyczajowo określenia “odbiorca” oraz “dłużnik” stosuje się zamiennie, odbiorca technicznie rzecz biorąc nie jest dłużnikiem, ponieważ faktorant musi zgłosić do finansowania faktury, których termin płatności jeszcze nie minął.

 

Faktoring w skrócie

Faktoring to usługa finansowania faktur z długim terminem płatności. Korzystają z niej przedsiębiorcy, którzy wystawiają faktury i z różnych powodów nie mogą czekać, aż odbiorca zdecyduje się uregulować należność. Dzięki faktoringowi mogą oni uzyskać większość środków od razu, bez oczekiwania przez kilkadziesiąt dni. Należy wspomnieć, że usługa ta może wpłynąć pozytywnie na płynność finansową firmy. Warto się nią zainteresować nie tylko w przypadku występowania zatorów płatniczych w firmie. Stosunkowo niewielkim kosztem firma może poprawić swoją sytuację finansową.

 

Czym jest faktoring jawny?

W ramach usługi faktoringu faktor wykupuje należności od faktoranta – od tej pory to firma faktoringowa rozporządza fakturami wystawionymi przez przedsiębiorcę, a w zamian za to wypłaca mu środki odpowiadające zwykle około 90-98% kwoty widniejącej na fakturze. 

 

Jeżeli strony zdecydują się na faktoring jawny, podpiszą cesję należności oraz poinformują odbiorcę (dłużnika) o tym fakcie. Dzięki temu niepotrzebne będą żadne dalsze kroki ze strony faktoranta – po otrzymaniu pieniędzy obsługą należności zajmie się już firma faktoringowa, a dłużnik zwróci należne środki (w pierwotnym terminie) na konto faktora. 

 

Zdarzają się jednak sytuacje, w których przedsiębiorcy chcą uniknąć informowania kontrahentów o tym, że zdecydowali się na cesję umowy. W takich warunkach możliwe jest skorzystanie z faktoringu niejawnego (cichego). Jeżeli kontrahent nie wie o tym, że jego należność scedowano na firmę faktoringową, nie może wiedzieć o konieczności spłaty na jej konto. Wpłaca więc środki zgodnie z planem – na konto przedsiębiorcy, któremu jest winien pieniądze. Zgodnie z zapisami w umowie faktoringu niejawnego, przedsiębiorca ten zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty przelać umówioną kwotę na konto faktora.

 

Dowiedz się więcej – Faktoring jawny a cichy